Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Warmińsko – Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei, zwany w dalszych postanowieniach Statutu Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest Miasto Olsztyn.

§ 3

1. Towarzystwo ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 4

1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków oraz współdziałaniu z instytucjami, przedsiębiorstwami a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze i programie działania. 


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 1

Celem Towarzystwa zgodnie z zainteresowaniami jego członków jest :
1. Ochrona i rewitalizacja materialnych i niematerialnych zabytków kolejnictwa w tym militarnych związanych z kolejnictwem – jako dóbr kultury narodowej.
2. Propagowanie kultury technicznej i piękna kolei. 
3. Propagowanie kultury, tradycji i etyki zawodu kolejarza.
4. Upowszechnianie kultury w formie rekreacji i turystyki kolejowej.
5. Podnoszenie atrakcyjności gospodarczej i turystyczno - krajoznawczej regionu.
6. Propagowanie transportu kolejowego jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. 
7. Rewitalizacja, rozwój i utrzymanie linii kolejowych.
8. Szkolenie członków i wolontariuszy w zakresie konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych.

§ 2

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez :
1. Inwentaryzację i dokumentację faktograficzną zabytków kolei.
2. Organizację imprez oświatowych i wystaw, prowadzenie działalności wydawniczej oraz rozwijanie modelarstwa kolejowego.
3. Opiekę nad obiektami zabytkowymi oraz gromadzenie zabytkowego taboru i sprzętu kolejowego.
4. Organizację pociągów turystycznych i krajoznawczych dla społeczeństwa w tym miłośników kolei.
5. Współpracę z jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi kolejami użytku publicznego i niepublicznego, przemysłem taboru i urządzeń kolejowych, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, Wojskiem Polskim, z placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym do prowadzonego przez Towarzystwo zakresie działania.
6. Współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej.
7. Prowadzenie działalności muzealniczej.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowo – wychowawczej oraz krajoznawczej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
9. Współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Towarzystwa.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
a. zwyczajnych, 
b. honorowych, 
c. wspierających. 

§ 2 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski, który ukończył 18 lat, pragnie czynnie realizować cele Towarzystwa i złoży pisemną deklarację. 
2. Członkiem Towarzystwa mogą zostać osoby poniżej 18 roku zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989 Prawo o stowarzyszeniach art. 3 ust. 2 i 3.

§ 3

1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 4

1. Członkiem wspierającym mogą być: zakłady pracy, kluby i inne organizacje, a także osoby fizyczne identyfikujące się z celami Towarzystwa.
2. Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji. Możliwe jest członkostwo wspierające na czas oznaczony, określony w deklaracji. 
3. Osoba prawna jako członek wspierający działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

§ 5

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa, obywatel polski lub cudzoziemiec. 
2. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa. 

§ 6

1. Członek zwyczajny ma prawo: 
a. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, 
b. uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Towarzystwa, 
c. korzystać z poradnictwa i pomocy Towarzystwa, 
d. brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo i korzystać z majątku Towarzystwa na zasadach określonych w dalszej części Statutu i odpowiednich regulaminach, 
e.używać odznaki Towarzystwa. 
2. Członek honorowy - obywatel polski ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 
Członek honorowy - cudzoziemiec ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 
3. Do członków Towarzystwa poniżej 18 roku życia stosuje się postanowienie §2 ust.2 odpowiednio.
4. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym – przez upoważnionego przedstawiciela – w zebraniach Towarzystwa oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

§ 7

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa są obowiązani: 
a. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 
b. aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa, 
c. propagować idee Towarzystwa, 
d. opłacać składkę członkowską. 
2 .W ramach opłacania składek członkowskich możliwe jest ekwiwalentne świadczenie pracy, której wykonanie jest potrzebne Towarzystwu, a która nie stanowi realizacji statutowych celów Towarzystwa.
3. Działanie jak w ustępie 2 następuje na pisemny i umotywowany wniosek zainteresowanego, za zgodą Zarządu Towarzystwa.
4. Członek wspierający obowiązany jest do popierania działalności Towarzystwa oraz regularnego płacenia zadeklarowanej składki członkowskiej. 
5. Członkowie honorowi Towarzystwa są obowiązani: 
a. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 
b. propagować cele Towarzystwa i wspierać ich realizację.

§ 8

1. Przynależność członka zwyczajnego do Towarzystwa ustaje w przypadku: 
a. dobrowolnej, zgłoszonej na piśmie Zarządowi deklaracji wystąpienia z Towarzystwa, 
b. skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej rok, mimo pisemnego upomnienia, wystosowanego przez Zarząd,
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek. 

2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 
a. dobrowolnej, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwa deklaracji wystąpienia z Towarzystwa,
b. upłynięcia zadeklarowanego czasu członkostwa wspierającego,
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek. 
3. Przynależność członka honorowego do Towarzystwa ustaje w przypadku: 
a. dobrowolnej, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwem deklaracji wystąpienia z Towarzystwa,
b. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.
4. Z działalności wolontariuszy Towarzystwo może korzystać na podstawie odrębnych przepisów.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWEM

§ 1

Władzami Towarzystwa są :
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.

§ 2

Władze Towarzystwa powoływane są na okres dwóch lat. 

§ 3

Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.


ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA

§ 1

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane przez Zarząd.

§ 2

Walne zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 3

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2. przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór władz Towarzystwa, dokonywanie w nich zmian oraz wybór prezesa Towarzystwa,
5. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
6. uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
9. ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem,
10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 4

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 5

Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej raz w roku. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 6

Na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Towarzystwa, na podstawie uchwały Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla omówienia, których zostało zwołane.


ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 1

Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa i co najmniej 2 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

§ 2

Zarząd Towarzystwa zbiera się, co najmniej jeden raz w miesiącu.

§ 3

1) Do kompetencji Zarządu należy :
a. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa
b. inicjowanie i podejmowanie działań przewidzianych w statucie
c. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa
d. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, wspierających
e. uchwalanie planów działania oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków
f. zwoływanie Walnego zebrania Członków i Zebrań Nadzwyczajnych
g. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa
h. akceptacja wydatków innych niż wydatki na cele statutowe Towarzystwa (z uwzględnieniem paragrafu 4 w rozdziale VI).
2) Każdy członek Zarządu samodzielnie uprawniony jest do :
a. reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz,
b. podpisywania dokumentów Towarzystwa.

§ 4

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 5

W przypadku zmniejszenia składu Zarządu w czasie kadencji, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Towarzystwa i dokonania wyborów uzupełniających do Zarządu. 


ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 1

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie.

§ 2

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. sprawowanie stałej kontroli nad zgodnością całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, z jego Statutem, Regulaminem i uchwałami,

2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w przypadkach szczególnej wagi,

4. rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa, wynikłych na tle działalności statutowej.

§ 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 4

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

§ 5

W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Towarzystwa i dokonania wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. 


ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK, FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 1

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 2

Majątek Towarzystwem powstaje drogą:
1. wpisowego i składek członkowskich,
2. darowizn i zapisów,
3. dotacji,

§ 3

Dla ważności pism dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu Towarzystwa.

§ 4

Dla ważności innych pism wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu Towarzystwa.


ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 1

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 2

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 3

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku i funduszy Towarzystwa oraz powoła Komisję Likwidacyjną.

§ 4

Uchwały Walnego Zebrania o zmianie Statutu i przeznaczeniu majątku Towarzystwa po jego rozwiązaniu podlegają zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą Towarzystwa.